Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op iedere opdracht en alle (rechts)handelingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en die luiden als volgt:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VDO ADVOCATUUR & MEDIATION

(hierna te noemen: “opdrachtnemer”)

 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen
VDO Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak, gevestigd aan de Stationsweg 6 (3255 BL) te Oude-Tonge en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451372, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op iedere opdracht en alle (rechts)handelingen en overeenkomsten – toekomstige daaronder inbegrepen – tussen VDO Advocatuur & Mediation en derden, waaronder opdrachtgevers. Indien de andere partij naar de eigen algemene voorwaarden verwijst, dan worden deze onder verwijzing naar artikel 6:225 lid 3, laatste zin BW door VDO Advocatuur & Mediation uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van VDO Advocatuur & Mediation maar ook ten aanzien van haar bestuurders, werknemers en ingeschakelde derden/hulppersonen. Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard, dan wordt de laatst geldende versie toepasselijk geacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien een bepaling uit de tussen VDO Advocatuur & Mediation en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) strijdig is met de algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst(en).
3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de AV onverminderd van kracht blijven. VDO Advocatuur & Mediation en opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Opdracht en opzegging
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens VDO Advocatuur & Mediation, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is VDO Advocatuur & Mediation verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
2. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 4. Inschakeling derden/hulppersonen
1. Elke aan VDO Advocatuur & Mediation gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in derden/hulppersonen, waaronder interim advocaten, juristen, niet advocaten en externe adviseurs, in te schakelen.

  1. Bij het inschakelen van een derde zal door VDO Advocatuur & Mediation de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. VDO Advocatuur & Mediation is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens de opdrachtgever te aanvaarden. VDO Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.

 

Artikel 5. Aanspraken derden
VDO Advocatuur & Mediation voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan, ook niet wanneer zij als (in)direct belanghebbende(n) zijn aan te merken. Opdrachtgever vrijwaart VDO Advocatuur & Mediation voor aanspraken door derden, uit welke hoofde ook, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder als deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van VDO Advocatuur & Mediation is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever in ieder geval indien er uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, geen rechtsvordering is ingesteld door/namens opdrachtgever jegens VDO Advocatuur & Mediation. VDO Advocatuur & Mediation is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens VDO Advocatuur & Mediation.

 

Artikel 7. Tarief en betaling
1. Het honorarium :
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die VDO Advocatuur & Mediation voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen of verschuldigd is. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend conform artikel 7:405 lid 2 BW. VDO Advocatuur & Mediation heeft het recht eenzijdig het honorarium jaarlijks aan te passen aan de inflatie.

Verschotten :
De kosten die VDO Advocatuur & Mediation in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten :
Door VDO Advocatuur & Mediation zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Dit percentage is door VDO Advocatuur & Mediation laatstelijk vastgesteld op 6%. Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van VDO Advocatuur & Mediation exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij die naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

 

VDO Advocatuur & Mediation is gerechtigd om declaraties en verschotten te verrekenen met ontvangen gelden bestemd voor opdrachtgever. VDO Advocatuur & Mediation is bevoegd om – alvorens haar werkzaamheden aan te vangen of te vervolgen – een voorschot te verlangen, dat wordt verrekend met de einddeclaratie. Eventuele verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc.) worden aan opdrachtgever doorbelast.

  1. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening te worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is VDO Advocatuur & Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Voor eventuele schade voortvloeiende uit deze opschorting is VDO Advocatuur & Mediation nimmer aansprakelijk. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van € 40,-) worden in rekening gebracht conform de staffel in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Betaling strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 8. Geheimhouding en dataverkeer
(Iedere medewerker van) VDO Advocatuur & Mediation is op grond van de voor advocaten van toepassing zijnde wet- en regelgeving gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt mogelijk ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. VDO Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mailverkeer en andere vormen van dataverkeer. VDO Advocatuur & Mediation en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door ontvanger. Aangezien VDO Advocatuur & Mediation bij het uitvoeren van opdrachten is gehouden te voldoen aan voor advocaten van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder de Advocatenwet en de Gedragsregels vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten), is VDO Advocatuur & Mediation verplicht te voldoen aan de geldende ethische en technische voorschriften. Opdrachtgever kan ervan uitgaan dat VDO Advocatuur & Mediation al hetgeen redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, doet of nalaat ter voorkoming van eventuele risico’s en/of schade in het kader van geheimhouding en/of dataverkeer.

 

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens
1. Voor zover VDO Advocatuur & Mediation bij het verlenen van diensten aan opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal zij handelen conform hetgeen geldt op grond van de thans geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).
2. VDO Advocatuur & Mediation zal geen persoonsgegevens verwerken zonder dat zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. VDO Advocatuur & Mediation zal persoonsgegevens enkel delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of VDO Advocatuur & Mediation hiertoe verplicht is op grond van de wet. Ook kan VDO Advocatuur & Mediation een vertaalbureau of externe adviseurs, zoals een interim advocaat of andere geheimhouders, inschakelen wanneer dat noodzakelijk is om uw belangen in een specifiek dossier te behartigen, mits de verstrekking van persoonsgegevens verenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden.
3. VDO Advocatuur & Mediation zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en houdt zich hierbij – voor zover aanwezig – aan de wettelijke bewaartermijnen.
4. Door VDO Advocatuur & Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. VDO Advocatuur & Mediation is voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de civiele rechter, zullen deze uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam.

 

Artikel 11. Overige bepalingen
1. Opdrachtgever is gehouden alle relevante gegevens en bescheiden, welke VDO Advocatuur & Mediation overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.
2. VDO Advocatuur & Mediation bepaalt de wijze waarop en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van VDO Advocatuur & Mediation daartoe aanleiding geeft, is VDO Advocatuur & Mediation gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door VDO Advocatuur & Mediation te bepalen vorm. Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens VDO Advocatuur & Mediation aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is Tripels Advocaten gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan VDO Advocatuur & Mediation uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het in de declaraties van VDO Advocatuur & Mediation uitgedrukte bedragen.
5. VDO Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen deze versies, is de Nederlandse versie bindend. VDO Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.