Mediation bij VDO Advocatuur & Mediation

Wat kunt u verwachten wanneer u bij VDO ADvocatuur & Mediation terecht komt voor Mediation en voor wat voor geschillen is mediation geschikt? Lees het hieronder.

 

Mediation bij VDO Advocatuur & Mediation

Wat is mediation

Bij mediation gaan twee partijen met een conflict onder begeleiding van een mediator in gesprek om op zoek te gaan naar herstel van de relatie, of deze nu persoonlijk of zakelijk van aard is. De oplossing is misschien niet altijd het belangrijkste maar uiteraard wel de bedoeling van partijen. Soms is het feit dat partijen weer in gesprek raken met elkaar voldoende om weer verder te gaan met elkaar, of juist elkaar te kunnen loslaten en het conflict te laten rusten.

Het is immers zo dat bij conflicten de emoties zo hoog op kunnen lopen dat partijen geheel niet meer met elkaar praten wellicht nog belangrijker, niet meer naar elkaar luisteren. Gevolg hiervan is dat partijen beiden het gevoel hebben dat het conflict niet meer is op te lossen.

De mediator probeert dan als neutrale derde die patstelling te doorbreken. Als MfN geregistreerd mediator word je opgeleid om juist met dergelijke conflicten en emoties om te gaan en probeer je door middel van het faciliteren van het gesprek partijen weer met elkaar in gesprek te krijgen en naar elkaar te luisteren. Met faciliteren wordt bedoeld, dat de mediator zich niet inhoudelijk bemoeit met de discussie, maar door middel van het stellen van de juiste vragen partijen stimuleert in de communicatie.

Omdat de mediator neutraal en onafhankelijk  is, geeft hij partijen in gelijke mate de ruimte om de voor hen belangrijke standpunten naar voren te brengen, waarbij hij goed in de gaten houdt of partijen ook daadwerkelijk goed luisteren en begrijpen wat er door de ander gezegd wordt. Hiermee probeert de mediator partijen bewust te maken van hun eigen gedrag en dat van de ander en begrip over waarom diegene heeft gehandeld zoals hij/zij heeft gehandeld. Een ander belangrijk punt is dat de mediator partijen uiteindelijk tracht te richten tot de kern van het probleem en de punten die echt van belang zijn, niet door dat zelf te bepalen, doch dat partijen te laten bepalen.

Doordat een mediator geen enkel belang heeft bij de uiteindelijke oplossing is hij dan ook niet gebonden aan een bepaalde uitkomst. Partijen kunnen derhalve elke mogelijke oplossing overeenkomen. Dat zorgt ervoor dat ook partijen zich niet beperkt voelen met het aandragen van oplossingen.

 

Mediationovereenkomst

Om verkeerde verwachtingen te voorkomen, sluiten de mediator en partijen gezamenlijk een mediationovereenkomst. Daarin worden de volgende afspraken gemaakt:

 • Partijen verklaren zich bereid om zich in te spannen voor het mediationtraject ;
 • Mediation is vrijwillig, het staat partijen dus vrij om ieder gewenst moment te stoppen ;
 • Partijen komen overeen geen juridische stappen te nemen tijdens de periode dat de mediation loopt ;
 • De mediator verklaart neutraal en onpartijdig te zijn ;
 • Partijen verklaren dat indien zij aan de neutraliteit van de mediator twijfelen, ze dat direct bespreekbaar dienen te maken ;
 • De mediator begeleidt slechts het gesprek en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de overeengekomen oplossing, omdat partijen die zelf overeenkomen ;
 • Partijen komen een geheimhoudingsplicht overeen voor al hetgeen dat wordt besproken tijdens de mediation ;
 • Het uurtarief van de mediator en verdeling van de kosten tussen partijen ;
 • De oplossing die partijen door middel van mediation hebben bereikt moet schriftelijk worden overeengekomen (vaak een vaststellingsovereenkomst, echtscheidingsconvenant, etc).

Na ondertekening van de mediationovereenkomst kan de mediation beginnen.

 

Diensten

Bij VDO Advocatuur & Mediation kunt u voor verschillende conflicten terecht, voorbeelden daarvan zijn:

Arbeidsmediation

Op de werkvloer zijn er talloze conflicten voor te stellen waardoor werken onmogelijk wordt gemaakt en niet alleen het bedrijf,  doch ook de werknemers daaronder lijden. Zo kan er sprake zijn van treiterijen, pesterijen en/of beledigingen tussen werknemers, of werknemer en werkgever, of kan een werkgever problemen hebben met een zieke werknemer die door een conflict met werkgever zich ziek heeft gemeld en niet meer komt werken. In die gevallen is er vaak vrijwel geen communicatie en resulteert dat in een dure juridische procedure om een werknemer te ontslaan.

Bij een arbeidsmediation wordt er eerst ingezet om een de communicatie tussen de partijen te herstellen en te bezien of er begrip voor elkaars standpunten valt op te brengen. Wanneer dat bereikt is kunnen partijen  bekijken of zij voldoende mogelijkheden zien om nog met elkaar door te kunnen gaan. Ook bij re-integratietrajecten kan het inzetten van mediation zeer positief uitpakken.

Exitmediation

Wanneer partijen geen mogelijkheid zien om verder te gaan met elkaar na een arbeidsmediation kan er worden gekozen om via mediation afspraken te maken met betrekking tot het vertrek van de desbetreffende medewerker. Hiermee kan een dure en tijdrovende ontslagprocedure voorkomen worden en kunnen partijen toewerken naar een voor beide partijen toereikende vaststellingsovereenkomst. In plaats van maanden tot jaren procederen, kunnen partijen binnen een aantal mediationsessies in gezamenlijk overleg uit elkaar.

Bij VDO Advocatuur & Mediation is de nodige juridische ervaring op het gebied van arbeidsrecht in huis, waardoor er, advies kan worden gevraagd over de redelijkheid van voorstellen en hoe een rechter eventueel om zou gaan met een dergelijke situatie. Uitgangspunt moet echter zijn dat partijen zelf besluiten wat redelijk is en zij vrij zijn om alles overeen te komen wat zij wensen.

 

Scheidingsmediation

Scheiden is vaak een pijnlijke en emotionele aangelegenheid, waarbij het voor partijen moeilijk kan zijn om nog naar elkaar te blijven luisteren. Hierdoor kunnen de ex-echtgenoten in een patstelling terecht komen. Mediation kan dan een efficiënte manier zijn om een scheiding op een zo “soepel” mogelijke manier te regelen. U wordt begeleid van het begin tot het eind en daardoor is de kans kleiner dat er zaken over het hoofd worden gezien.

Tijdens de mediation proberen de ex-echtgenoten afspraken te maken over alle zaken die geregeld moeten worden om uit elkaar te gaan. Hiervoor zijn uiteraard wettelijke richtlijnen, waarover bij VDO Advocatuur & Mediation advies kan worden gevraagd, echter kunnen de ex-echtgenoten ook daarvan afwijken als zij zich daarbij fijner voelen. Dat kan vervolgens worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant

De belangrijkste zaken die geregeld dienen te worden zijn:

 • De verdeling van de zorg en de opvoeding van de kinderen ;
 • Wat gebeurt er met de echtelijke woning ;
 • Kinder- en partneralimentatie ;
 • verdeling bezittingen en schulden ;
 • De verdeling van de, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioenaanspraken ;
 • Daarnaast zijn er nog allerlei kleinere dingen die geregeld moeten worden.

Wanneer er kinderen in het spel zijn schrijft de wet voor dat er tevens een ouderschapsplan moet zijn, wil zij de echtscheiding tussen partijen uitspreken. Derhalve zal ook het ouderschapsplan opgesteld moeten worden wanneer er kinderen in het spel zijn

 

Zakelijke conflicten

In zakelijke conflicten spelen vaak dezelfde emoties als in familiaire conflicten, echter zien partijen minder snel de voordelen in van mediation omdat zij al snel een houding aannemen van “dan moet de rechter maar beslissen”. Toch zijn juist zakelijke conflicten uiterst geschikt voor mediation en is het nog zo dat de uitkomst van mediation is, dat partijen hun samenwerking weer voort kunnen zetten en bovendien exact van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Het is daarom vreemd dat mediation voor de zakelijke wereld relatief gezien onbekender is dan in familiekwesties.  Immers mediation in een zakelijk conflict past exact bij de uitgangspunten die ondernemers hebben als ze denken aan conflictoplossingen:

 • Tijdswinst ;
 • Beperken imagoschade ;
 • Een door beide partijen gedragen oplossing ;
 • Niet onbelangrijk – kostenbesparend – immers de kosten worden gedeeld en niet besteed aan afzonderlijke advocaten en griffierechten.

 

VDO Advocatuur & Mediation is een kantoor dat van oorsprong gericht is geweest op de midden- en kleinbedrijven waardoor er ook veel kennis en affiniteit met betrekking tot ondernemen en alles wat daarbij komt kijken in huis is.

Burenruzies

Als buren ben je aan elkaar verbonden, of je dat nu wilt of niet. Elkaar ontlopen is onmogelijk en derhalve hebben burenruzies de neiging om te escaleren. Zeker omdat partijen het uiteindelijk toch met elkaar zullen moeten doen of zullen moeten verhuizen, hetgeen niemand uiteindelijk wil, is mediation feitelijk de enige andere oplossing.

Niet alleen de bewoners zelf zijn verantwoordelijk, maar in geval van huur ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de verhuurder. Verhuurders beseffen vaak niet dat ook mediation ingezet kan worden om dergelijke conflicten tot een goed einde te brengen en dat het nemen van maatregelen jegens de huurders meestal niet voldoet.

Vaak zijn burenruzies ontstaan door kleine incidenten in het verleden, maar zijn die nooit uitgesproken, hierdoor blijven conflicten oneindig lang dooretteren zonder dat er gekeken wordt hoe de bewoners met elkaar verder willen.

Bij VDO wordt er eerst zorgvuldig gekeken naar wat nu daadwerkelijk de kern van het probleem is, waarna er naar een voor beide bewoners geschikte oplossing wordt gezocht. De afspraken die partijen maken tijdens de mediation kunnen eventueel worden opgenomen in een intentieovereenkomst, zodat partijen voor zichzelf duidelijk hebben wat er nu daadwerkelijk is afgesproken.

-->